انتقال قدرت تصمیم گیری مدیریتی

انتقال قدرت تصمیم گیری مدیریتی

تعریف آنچه که مهم است

نسل بزرگتر

تعیین هدف یک ضرورت برای مدیریت کارآمد برای پایایی کسبوکار و نیز عملکرد خانواده است. این امر بخصوص در انتقال قدرت تصمیمگیری مدیریتی اساسی است.

اهداف بر اساس ارزش ها و اعتقادات شکل میگیرد. ارزش چیزی است که ما آن را در بالاترین درجه توجه و احترام نگه می داریم. برخی از افراد آنقدر در فعالیت های روزمره خانواده و کسبوکار مشغولند که هیچ مجالی برای فکر کردن دربارهی آنچه که مهم است پیدا نمی کنند. این کار(فکر کردن درباره چیزهای مهم) برای انتقال قدرت تصمیم گیری مدیریتی در درون کسبوکار خانوادگی مهم است. این کاربرگ به شما کمک خواهد کرد تا اهمیت یکسری از موارد مربوط به انتقال در کسبوکارهیا خانوادگی را در 5 دسته تعیین کنیم.

الف: استمرار حرکت کسبوکار خانوادگی

ب: انتظارات در مورد انتقال قدرت تصمیم گیری مدیریتی

پ: مدیریت مشارکت در تصمیمات مدیریتی کسبوکار

ج:ایجاد امنیت برای هر دو نسل

د: نگرانی ها در مورد فرزندان

برای هر مورد، با علامت زدن دور مقیاس مورد نظرتان از خیلی کم(صفر) تا خیلی مهم(5)، اهمیت هریک را مشخص کنید. به هر یک از سوالات بدون مشاوره با دیگر اعضا جواب بدهید. سپس جواب هایتان را باهم مقایسه کنید. و در مورد آنچه صورت گرفته و آنچه که در درون فرآیند انتقال مهم ترین هستند، بحث کنید.

هرکدام از موارد زیر تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد...

الف. تداوم حیات کسبوکارهای خانوادگی

 1. اینکه کسبوکار خانوادگی در مالکیت خانوادگی شما بماند؟

0 1 2 3 4 5

 1. اینکه کسبوکار خانوادگیتان بعد از وفات شما ادامه یابد؟

0 1 2 3 4 5

 1. درک اینکه تا چه حد کسبوکار شما هنگام انتقال ارزش و بها دارد؟

0 1 2 3 4 5

 1. اینکه فرزندان شما مدیریت کسبوکار خانوادگی تان را به عهده بگیرند؟

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

ب. انتظارات انتقال قدرت تصمیمگیری مدیریتی

 
 1. تقسیم مالکیت کسبوکار خانوادگی باید بین بچهها برحسب ارزش واحدپولی باید مساوی باشد.

0 1 2 3 4 5

 1. اینکه فرزندان شما با آنچه که شما در کسبوکار خانوادگی می خواهید انجام بدهید، موافقند؟

0 1 2 3 4 5

 1. فرزندان شما تا چه اندازه در تصمیمگیری برای آینده کسبوکار خانوادگی تان نقش ایفا میکنند؟

0 1 2 3 4 5

 1. همه اعضای خانواده از روش انتقالی که در کسبوکار خانوادگی رخ می دهد، رضایت دارند؟

0 1 2 3 4 5

 1. فرزندان شما تا چه اندازه با تصمیمات شما در رابطه با چگونگی انتقال کسب و کار خانوادگی موافقند؟

0 1 2 3 4 5

 1. اینکه تا چه اندازه به درخواست های فرزندانتان در رابطه با انتقال کسبوکار خانوادگی احترام گذاشته می شود.

0 1 2 3 4 5

 1. اینکه تا چه میزان شما و همسرتان بر روی برنامه انتقال در کسبوکار خانوادگی باهم توافق دارید؟

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

پ. حفظ مشارکت در تصمیمات مدیریتی کسبوکار

 
 1. در تصمیمات بازاریابی برای کسبوکار در طول زندگی تان مشارکت داده شوید

0 1 2 3 4 5

 1. در طول زندگی تان در عملیات روزانه کسبوکار خانوادگی مشارکت داده شوید

0 1 2 3 4 5

 1. برخی از کنترلهای مالی در کسبوکار خانوادگی در طول عمرتان پشتیبانی کنید.

0 1 2 3 4 5

 1. در تصمیمات مدیریتی برای کسبوکار در طول زندگی تان مشارکت داده شوید

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

امنیت برای هر دو نسل

 
 1. این که شما و همسرتان پول کافی برای داشتن سطح مناسب زندگی در دوران بازنشستگی داشته باشید

0 1 2 3 4 5

 1. تا چه اندازه از نظر مالی به فرزندانتان کمک می کنید تا در کسبوکار خانوادگی بتوانند مستقر گردند.

0 1 2 3 4 5

 1. تا چه حد امکان داشتید تا کاری جدای از کسبوکار خانوادگی در چند سال اخیر داشته باشید؟

0 1 2 3 4 5

 1. این که تا چه حد خواسته های بازنشستگی شما بدون توجه به تاثیراتشان بر پایایی درازمدت کسبوکار ، محافظت می شود؟

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

نگرانی های در مورد فرزندان

 
 1. تا چه میزان قادرید به فرزندانتان کمک کنید تا خودشان را در حرفههایی بیرون از کسبوکار خانوادگی جای دهند؟

0 1 2 3 4 5

 1. تا چه میزان به فرزندانی که حرفهای جدای از کسبوکار خانوادگی ایجاد میکنند، کمک مالی میکنید؟

0 1 2 3 4 5

 1. با فراهم کردن مساعدت مالی برای کمک به فرزندانی که جزئی از کسبوکار خانوادگی نیستند تا پابرجا بمانند، چه میزان موافقید؟

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

 

0 1 2 3 4 5

/ 0 نظر / 51 بازدید