مزیت های برنامه ریزی کسب و کار خانوادگی

یک فرایند برنامهریزی کسبوکار خانوادگی کارآمد فرایندی است که بهبود عملکرد کسبوکار و نشان دادن انتظارات و اعتماد حفظ شده خانواده را در نظر بگیرد.

بهبود عملکرد کسبوکار

جوهرهی برنامهریزی تعیین اهداف و توصیف فعالیتهایی برای رسیدن به آن اهداف است. کسبوکارها نیاز دارند تا استراتژیها را تغییر دهند و استراتژِ های جدید توسعه بدهند، اگر میخواهند از نظر مالی و سلامتی ماندگار باشند. محیط خارجی پویا، که نشات گرفته از بازارهای رقابتی فزاینده است، که سلامتی کسبوکارهای خانوادگی را اگر غیرممکن نسازد سخت میسازد- برای هر سازمانی تا اینکه وضعیت فعلی سازمان را بخطر اندازد.

با این حال برنامه ریزی به مدیریت اجازه میدهد تا فرصت های جدیدی ایجاد کنند که با منابع و قابلیت های کسبوکار سازگار باشد.

فرایند برنامهریزی یک فرصت عالی برای فکر کردن ایجاد میکند و عین حال سختی ها و فشارهای روزانه را منعکس می کند.از طریق برنامهریزی - one could just as easily call it strategic thinking- خانواده و مدیریت می تواند در باره ی موارد انتزاعی بزرگتر ، بحث کند.5 برنامه ریزی خانواده را قادر می سازدتا سیاست ها و برنامههایی تعیین کند که ارزش های در حال تغییرشان را منعکس سازد و به آنها اجازه دهد تا چشمانداز جدید برای آینده ایجاد کنند.

چشم انداز می تواند شامل فرصت هایی باشد که توسط تکنولوژی جدید یا رشد ورای بازارهای منطقهای و محلی بکارگرفته شده باشد. از طریق برنامه ریزی، آ«ها می توانند فهم مشترکی از اهداف کسب و کاری و خانوادگی در بین سهامداران کلیدی هر دو سیستم ایجاد کنند. همچنین آنها می توانند احتمال متقاعد کردن سهامداران کلیدی برای پشتیبانی از یکدیگر را افزایش دهند تا اینکه هرکس بتواند به اهداف دوطرفهاش برسد.

بیان کردن انتظارات خانواده

در عین اینکه خانواده رشد می کند و به بلوغ میرسد، برنامه ریزی برای تعدیل کردن روابط در حال تغییر خانواده و برنامههای کاری ر حال تغییر اساسی است. با موفقیت انجام گرفتن انتقال زندگی در خانوادهها از مدیریت تغییرات کسبوکار بسیار سخت است.

ایجاد یک ساختار رسمی برای بررسی تغییر، اطلاعات و بینش های جدید و مهم خلق می کند . تحقیق بهتر ساختار یافته میبایستی برای رمزگشایی از اطلاعات و ایده های جدید دربارهی اینکه چگونه تغییرات در خانواده کسبوکار را تحت تاثیر قرار می دهد اگر خانواده ها این سوالات دشوار را نپرسند، الترناتیوهای جدید ممکن است در نظر گرفته نشوند و به حال خود گذاشته شوند.

حفظ اعتماد

اعتماد بر پایه ی تجربیات افراد با خانواده یا کسب و کار است. یک خانواده کسب و کارهنگامی که برای برنامهریزی یا حل مشکل حول موارد اصلی باهم کار میکنند، اعتماد ایجاد می کنند. توسعهی منصفانه نقش های خانواده و سپس اعمال آنها به طور مداوم برای کلیه اعضای خانواده اعتماد ایجاد می کند. هر عضو خانواده می داند که چه انتظاری از تعاملاتش با خانواده و کسب و کار داشته باشد.

اعتماد شکل خاصی از سرمایه کسب و کار است که برای روابط همهی سازمانها حیاتی است. تمایل به ریسک پذیری ضعیف است و اتکا به فرد دیگر در یک جهان بر حسب بدبینی است.6 مشکل ایجاد و حفظ اعتماد می تواند آن را به عنوان یک مزین رقابتی منحصربفرد برای شرکت های خانوادگی ایجاد کند. شکل 1.6 صفحهی تعادل کسب و کار خانوادگی ارائه می کند که فعالیت هایی را تعیین می کند که اعتماد را به عنوان دارایی ها و فعالیت هایی ایجاد می کند و به عنوان نقطه ضعف ها کاهش می دهد. این فعالیتها(فرایندهای) ایجاد اعتماد در طول این کتاب بحث خواهد شد.

لوی استراس و همکاران، که یک کسب و کار تحت کنترل خانواده وجود دارند، اعتماد باارزش بوجود میآورد و یک محیط با اعتماد ایجاد می کند، که اساس سیستم های برنامهریزی و مدیریتیشان است.7 اعتماد شکل مهمی از سرمایه است که می تواند با فرایند برنامهریزی ایجاد شود و مانند سرمایه مالی برای ایجاد مزیت رقابتی بکار رود. اعتماد تصمیم گیری کارآمد را تسهیل می بخشد زیرا سهامداران کمتر به مورد دفاع از موقعیت ها یا حفظ منافع فردی علاقمند هستند. همچنین آن ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و روابط قوی مالکیت-مدیریت را ایجاد می کند. ساختارها و سیستم های ایجاد شده توسط برنامه ریزی سطوح جدید اعتماد و روابط محکم تر بین همهی سهامداران ایجاد می کند.

برای پشتیبانی از یک فرایند برنامه ریزی موفق، خانواده های کسب و کار بایستی از یک چارچوب سیستماتیک سازماندهی شده استفاده کنند که برای کمک مستقیم و کنترل سرنوشت هم شرکت و هم خانواده لازم و ضروری است. برنامه ریزی موازی بدین معنی است که هم خانواده و مدیریت به طور همزمان سوالات اساسی از جنبه های متمایزشان را کشف می کنند.

/ 2 نظر / 120 بازدید
لیلا

ترجمه خیلی نامفهوم است انگار به گوگل ترنسلیت اکتفا شده[خمیازه]

ایراندوست

ممنون لیلا خانم ترجمه رو من دوباره خوندم راست میگین منم شاید خودم نمینوشتم همین فکر را میکردم اصلن ویرایش نشده من عذر میخاهم